Wat doet IPIS?

IPIS is een onderzoekscentrum dat informatie verwerkt tot trainingspakketten, workshops, voordrachten, briefings, dossiers en rapporten. De primaire doelgroep van IPIS zijn gouvernementele, niet-gouvernementele en intergouvernementele ontwikkelingsactoren, bedrijven en wetgevende instanties.

Hoe doet IPIS dat?

Wij brengen feiten aan het licht die in verband staan met de internationale wapenhandel in onze focusregio. De analyse van die feiten levert inzichten in die handel op het vlak van conflict en onderontwikkeling.

We doen diepgravend onderzoek naar de exploitatie van natuurlijke rijkdommen en hebben daarbij bijzondere aandacht voor de problematiek van welvaartverdeling, slecht bestuur en corruptie, conflictfinanciering en conflictpotentieel, en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Ons kernthema MVO handelt over de rol die de privésector speelt in onze focusregio. Onze jarenlange ervaring leert dat bedrijven zowel een hefboom voor ontwikkeling en vrede kunnen zijn, als een bron van ontwikkelingsongelijkheid en conflict. Onze infoverstrekking inzake MVO is toegespitst op alle aspecten van duurzaamheid, respect voor de mensenrechten, en de implementatie van zelfregulerende mechanismen en harde wetgeving.

Naar de website van IPIS
Onze 42 leden