Privacy policy

Bij ngo-federatie worden jouw persoonlijke gegevens op een correcte en eerlijke manier behandeld. Net zoals we zelf willen dat onze gegevens behandeld worden.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring, of in het algemeen, vragen? Contacteer ons dan via:

ngo-federatie vzw
Vlasfabriekstraat 11 – 1060  Brussel
jens.depauw@ngo-federatie.be

02/536.19.31

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ngo-federatie vzw verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en/of verwerken:

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. via inschrijvingsformulieren, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

Met bovenstaande externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaartermijn

ngo-federatie vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

ngo-federatie vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan :

Cookies

Wij registreren met behulp van cookies het verkeer op onze website, bijvoorbeeld om te onthouden dat je bent ingelogd en om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierbij worden enkel gegevens van niet-persoonlijke aard bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om jou in staat te stellen door de website te navigeren en alle functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Deze noodzakelijke cookies verzamelen géén gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om jouw surfgeschiedenis te onthouden.

Performantie cookies:

Performantie cookies worden gebruikt om de werking van de site te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.

Analytische cookies:

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van ‘Analytics’. Deze wordt gebruikt om informatie te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Verder wordt een cookie gebruikt om de werking van de site te monitoren en waar mogelijk te optimaliseren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Third Party Cookies:

Wij hebben buiten google analytics geen cookies van derde partijen (Facebook, Tiwtter, …) op onze website.

> 11.11.11 maakte deze webpagina om uit te leggen hoe je jouw cookies verwijdert.

Beveiliging van de gegevens

Wij streven er steeds naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als online. Daarom zorgen wij voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en ongeoorloofden toegang en gebruik te vermijden, o.a. door beveiliging met een paswoord, SSL-certificaten op websites, firewalls, antivirus en intrusie- en anomaliedetectie.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt enkel toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Deze medewerkers hebben een vertrouwelijksheids contract ondertekend en een opleiding gevolgd.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Wil je ons voor 1 van bovenstaande contacteren?

Vlasfabriekstraat 11 – 1060 Brussel

webmaster@ngo-federatie.be

02/536.19.31

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Je mag altijd bij de eerste vraag al een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toevoegen aan jouw aanvraag. In dat geval raden we je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

ngo-federatie kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.