Afdrukken

Vierde pijler

  

Wat is de Vierde pijler?

De meest recente pijler wordt gevormd door het bonte gezelschap van organisaties en instellingen in ons land dat de laatste jaren ook belangstelling gekregen heeft voor ontwikkelingssamenwerking. Deze 'gedecentraliseerde coöperatie' kan vele vormen aannemen. Professionele groepen zetten hun  "... zonder grenzen" op. Studenten en oud-studenten vinden elkaar in gemeenschappelijke projecten. Bedrijven of zakenmensen leggen hun eigen accenten in eigen projecten, scholen internetten met scholen in ontwikkelingslanden, jeugdbewegingen hebben hun eigen contacten, enz...

Meestal zijn het groepsinitiatieven. Ze willen het leven van een herkenbare groep verbeteren en handelen vanuit de eigen praktijk, ervaring en aanbod. Ze zoeken nieuwe wegen, nieuwe instrumenten en nieuwe doelen.

In Vlaanderen zijn er minimaal 1100 initiatieven, goed voor 25 à 60.000 vrijwillig geëngageerde medewerkers. Die verzamelen jaarlijks 47 à 68 miljoen euro voor ontwikkelingssamenwerking, zo berekende het HIVA. Vrijwilligerswerk door de achterban van de vrouwenbeweging, jeugdorganisaties of mensenrechtenbeweging is hier niet in meegerekend.

80% van de middelen is afkomstig van eigen fondsenwerving. Een meerderheid start met projecten of programma's in het onderwijs en de gezondheidszorg. De steun aan het Zuiden is divers van aard en meestal een combinatie van financiële steun met materiële steun en/of persoonlijke hulp ter plaatse.

Ondersteuning

Vanaf 2009 bestaat er een ondersteuningscel voor de vierde pijler. Dit is een samenwerking van 11.11.11 en de Vlaamse Overheid.

Meer informatie van je op de website www.4depijler.be
icon Voorstelling vierde pijler

11 be portaal logo 110   cncd acodev  concord