Afdrukken

Eindtermen

Maatschappelijk debat eindtermen

In het kader van het maatschappelijk debat over de eindtermen hebben de ngo’s een basistekst uitgewerkt die een pleidooi houdt voor het recht op ‘global citizenship education’ en die de verbanden tussen educaties in beeld brengt.

De tekst kwam tot stand in dialoog met andere (verwante) educaties: mensen- en kinderrechteneducatie, educatie voor duurzame ontwikkeling, vredes- en herinneringseducatie.

Wij organiseerden ook een debat over de vraag “Wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen? En welke plaats kennen we daarbij, vanuit het  kruispuntdenken, toe aan wereldburgerschapsducatie?”
Kruispuntdenken, of intersectioneel denken, vraagt om de zaken tegelijkertijd vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Het vraagt ons om de gelaagdheid en dynamiek van de werkelijkheid te ontdekken. We leven in een geglobaliseerde, superdiverse samenleving. De verwevenheid van maatschappelijke thema’s vraagt complexere analyses en oplossingen voor problemen die daarmee gepaard gaan.
Kruispuntdenken is een benadering die de samenloop van thema’s en de dynamiek die daaruit voortvloeit zichtbaar maakt. Het is een andere manier van kijken naar de realiteit dan we vandaag gewend zijn.
Kruispuntdenken is multidimensioneel denken: aandacht hebben voor de interactie die ontstaat als verschillende dimensies/assen elkaar kruisen. De kruising tussen armoede en klimaat, tussen kinderrechten en wereldburgerschap, tussen gender en migratie, tussen wereldburgerschap en vrede.

Om onze gezamenlijke standpunten en voorstellen in de verf te zetten op het Onderwijsfestival in het Vlaams Parlement op 13 mei vertaalden we die in zes posters.

Onze centrale boodschap aan de politici:

Maak VOETen verplicht.

VOETen (vakoverschrijdende eindtermen) zijn te behalen eindtermen voor alle leerlingen!

 

De basistekst: icon basistekst wereldburgerschapseducatie
Hier vinden jullie de posters: icon posters wereldburgerschap

 

Contactpersonen voor de ngo's: